--}
blog-post
Mar08

Στην κατηγορία: Άρθρα, Επαγγελματίες,

Συντάκτης: nsevastos

0 11

Η αμοιβή της εργασίας για την Καθαρά Δευτέρα και την 25η Μαρτίου 2019

A. Η αργία της Καθαράς Δευτέρας και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τους εργαζόμενους

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών ημερών αργίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων και η εργασία των εργαζομένων κατ’ αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μισθωτούς επομένως απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ούτε πολύ περισσότερο αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Στον παραπάνω γενικό κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις που έχουν τεθεί είτε μέσω Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων ή Κ.Υ.Α. κ.λπ., είτε με ειδικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν καθιερώσει ως αργία την ημέρα αυτή κατά γεωγραφική περιοχή (Πόλη, Δήμο, Νομό, ή Περιφέρεια) είτε ακόμη με μακροχρόνια εφαρμογή στις κατ’ ιδίαν
επιχειρήσεις δηλαδή με επιχειρησιακή πρακτική.

Ειδικότερα με τις Σ.Σ.Ε. στις οποίες έχει τεθεί σχετικός όρος, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ’ αυτές εφόσον εργασθούν κατά την ημέρα αυτή θα τους καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, όπως δηλαδή εφαρμόζεται προκειμένου για την εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις λοιπές υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους (π.χ. Σ.Σ.Ε. προσωπικού: ιδιωτικών κλινικών, αναψυκτικών ποτών κ.λπ., παραγωγής γάλακτος, εμπορικών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κ.λπ. καταστημάτων, μεταλλουργικών επιχειρήσεων, συνεταιριστικών οργανώσεων,
οδηγών φορτηγών κ.λπ. αυτοκινήτων κ.λπ.).

Επομένως για τις περιπτώσεις αυτές και μόνο δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά την ημέρα αυτή, εφ’όσον αυτή δεν απαγορεύεται από τις σχετικές περί αργιών διατάξεις, αφού οι υπόχρεοι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή μόνο της προσαύξησης του ημερομισθίου τους σε όσους απασχοληθούν κατ’ αυτήν.
Αν όμως η αργία της επιχείρησης και η ανάπαυση των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό Εργασίας κ.λπ. οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους με ημερομίσθιο αμειβομένους που δεν θα εργασθούν, στους δε με μηνιαίο μισθό αμειβομένους θα καταβληθεί κανονικά ο μισθός τους χωρίς περικοπή, επειδή κατά τη νομολογία των δικαστηρίων μας ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός.

Ομοίως, στην περίπτωση της επιχειρησιακής πρακτικής, αν τα προηγούμενα χρόνια η επιχείρηση λειτουργούσε κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι εργάζονταν λαμβάνοντας το ημερομίσθιό τους ή τον μηνιαίο μισθό τους κανονικά και εφέτος κατ’ εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του, οφείλει σύμφωνα με την αρχή της επιχειρηματικής συνήθειας και την σχετική με αυτή νομολογία τόσο το ημερομίσθιο των με ημερομίσθιο αμειβομένων, χωρίς αυτοί να εργασθούν, όσο και τον μηνιαίο μισθό των με μηνιαίο μισθό αμειβομένων μισθωτών του χωρίς περικοπή.

Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή και των δύο κατηγοριών εργαζομένων, μόνο αν συμφωνήσει ρητά μαζί τους, γραπτά ή προφορικά, όπως ο ίδιος να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του, οι δε εργαζόμενοι να μη προσφέρουν την εργασία τους κατ’ αυτήν. Να καταρτισθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για αναστολή της εργασίας του εργαζομένου για μια ημέρα.

B. Τι ισχύει για την αργία της 25ης Μαρτίου

Η εορτή της 25ης Μαρτίου κάθε χρόνου, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, ανήκει στις υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους κατά τις οποίες απαγορεύεται αφενός η λειτουργία των επιχειρήσεων και αφετέρου η απασχόληση των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Εξαίρεση τηςαπαγόρευσης αυτής τίθεται με το παραπάνω Β.Δ. προκειμένου για επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με τρεις βάρδιες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και για τις κοινωνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, όπως είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, οι τουριστικές και
επισιτιστικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις συγκοινωνιών κ.λπ.. Φέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους εργαζομένους είτε με 5θήμερο είτε με 6ήμερο. Ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές περί των εορτών διατάξεις της νομοθεσίας μας:

α) Στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο, οι οποίοι δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους χωρίς να εργασθούν, ενώ στους αμειβομένους με μηνιαίο μισθό θα καταβληθούν οι πλήρεις αποδοχές τους του μηνός Μαρτίου, καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μηνός.

β) Στους εργαζομένους που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή νόμιμα ή παράνομα, θα καταβληθούν τα ωρομίσθια που θα εργασθούν προσαυξημένα κατά 75% χωρίς υποχρέωση του εργοδότη να τους χορηγήσει άλλη ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την ίδια ή την επομένη εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι είτε με 5θήμερο είτε με 6ήμερο και ανεξάρτητα του τρόπου αμοιβής τους με μισθό ή με ημερομίσθιο, που εργάζονται σε επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, κατά τις Κυριακές και αργίες, θα εργασθούν κανονικά την ημέρα αυτή εφόσον σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που έχει καταθέσει ο εργοδότης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ η ημέρα αυτή έχει ορισθεί ως εργάσιμη ημέρα με μόνη διαφορά ότι θα λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής ή το 1/25ο τουμισθού τους προσαυξημένο κατά 75%. Η προσαύξηση αυτή, αν τους καταβάλλονται υψηλότερες αποδοχές από αυτές της Σ.Σ.Ε. στην οποία υπάγονται ή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (νόμιμες), είναι δυνατόν κατά το νόμο, κατά την κρίση του εργοδότη, να υπολογισθεί στις νόμιμες μόνο αποδοχές τους και όχι στις υψηλότερες καταβαλλόμενες.

Επίσης τόσο στους εργαζόμενους με 5θήμερο όσο και με 6ήμερο στις επιχειρήσεις αυτές, για τους οποίους έχει προγραμματισθεί η ημέρα αυτή (25η Μαρτίου) ως ημέρα ανάπαυσής τους (ρεπό), ενώ δεν θα εργασθούν, οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής του ρεπό τους, δηλαδή θα λάβουν, σύμφωνα με τα παραπάνω έξι (6) πάλι ημερομίσθια την εβδομάδα αυτή, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν πλήρη τον μισθό τους χωρίς επιπλέον αποδοχές.

Απασχόληση εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή, εκτός από τις παραπάνω, δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, ούτε χορηγείται άδεια εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε., όπως προβλέπεται για τις Κυριακές του έτους.

ΠΗΓΗ: ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Μοιράσου αυτό το άρθρο:

Προηγούμενο Άρθρο

Στις 7 Μαρτίου ανοίγουν οι αιτησεις για Α21 2019. Σήμερα καταβάλονται οι τελευταιες δόσεις του 2018