--}

Υπηρεσίες

Επαγγελματίες

Ατομικές Επιχειρήσεις / Προσωπικές Εταιρίες
(Ο.Ε, Ε.Ε)

Plan No 1

50 μήνα

Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, counsels, advocates and other legal and law related services.

  • Καταχώρηση Τιμολογίων
  • Παραλαβή Παραστατικών
  • Παράσταση σε υπηρεσίες
  • Εξωτερικές Εργασίες

Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε

Plan No 2

200 μήνα
Trust is a business theme perfectly suited legal advisers and offices, lawyers, attorneys, counsels, advocates and other legal and law related services.
  • Καταχώρηση Τιμολογίων
  • Μισθοδοσία
  • Απογραφή
  • Εργασίες στο TAXIS